§1 toepassing

    Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen de AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen schlossroute.nl en Schloss Apotheek

    Inh. Manuel Meissner

    Pauluseck 8

D-66564 Ottweiler en de klant. De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de klant een consument, ondernemer of handelaar is.

Doorslaggevend is de versie van de AV die geldig was op het moment dat het contract werd gesloten.

Afwijkende voorwaarden van de klant accepteren de sluisdepotheek niet. Dit geldt ook als de Schloss Apotheek niet uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen de opname.

§2 het sluiten van het contract

De aanbiedingen van Schloss Apotheek zijn geen aanbiedingen in juridische zin, maar eerder een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. Het indienen van het aanbod in juridische zin gebeurt alleen door de klant door de verzending van het volledig ingevulde bestelformulier evenals het recept in de onlineprocedure. Dit aanbod is dan bindend.

Het contract tussen de klant en de Schloss Apotheek komt pas na het bestaan ​​van het in de onlineprocedure ingediende aanbod in juridische zin, als het product besteld door het verzenden van het bestelformulier in de onlineprocedure aan de klant wordt afgeleverd.

§3 leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats op het afleveradres dat door de klant is opgegeven. De bestelde goederen kunnen ook worden opgehaald in het Schloss Apotheek of in de Kepler-apotheek.

Leveringen naar andere landen dan Duitsland zijn onderworpen aan juridische beoordeling

Voor zover de Schloss-apotheek geen andere uitdrukkelijke overeenkomst met de klant heeft gesloten, wordt de verzending naar goeddunken van de apotheek uitgevoerd.

De levertijd is ongeveer twee (2) werkdagen. Het begint – onder voorbehoud van de bepaling onder § 4 zin 6 met de sluiting van het contract.

Het Schloss Apotheek heeft recht op deelleveringen, voor zover dit voor de klant redelijk is.

§4 prijzen en verzendkosten

De aangegeven prijzen zijn bruto prijzen en zijn inclusief BTW. De verpakking is inbegrepen in de prijs.

Als de SchlossApotheek de klant de bestelling van 5 wordt voldaan in overeenstemming met § 3 zin van deelleveringen, die door de klant alleen voor de eerste gedeeltelijke levering verzendkosten. Indien de deelleveringen op verzoek van de klant worden verricht, zal Schloss Apotheek voor elke deellevering in rekening brengen.

De kosten van een door de klant gevraagd speciaal afleveringsformulier worden door de klant zelf gedragen.

Als de klant zijn contract effectief op grond van artikel 7 annuleert, kan de vraag van de klant (comp. Aan de andere gevolgen van de herroeping § 7) onder de wettelijke voorwaarden, de restitutie reeds betaalde kosten van de scheepvaart om hem (de kosten van het verzenden).

Als de SchlossApotheek toekomen op grond van § 5, om vooruitbetaling te verlangen, behoudt zij zich het Kasteel apotheek, na ontvangst van de koopprijs te leveren, samen met de verzendkosten (vooraf reserveren). Als Schloss Apotheek gebruik maakt van de aanbetaling, zal dit de klant onmiddellijk informeren. In dit geval begint de leveringstermijn met betaling van de aankoopprijs en verzendkosten.

§5 Betalingsvoorwaarden

De betaling kan in principe vooraf worden gedaan, per creditcard, automatische incasso of bankoverschrijving na ontvangst van een factuur. Concreet geldt het volgende:

Geregistreerde klanten van Schloss Apotheek kunnen vanaf de derde bestelling kiezen, dat de levering wordt uitgevoerd door een factuur te sturen en vervolgens te betalen via overschrijving. Andere klanten kunnen deze betaalmethode niet gebruiken.

Vooruitbetaling kan de Schloss-apotheek vereisen als

  • de klant is een nieuwe klant;
  • In het kader van een eerder contract tussen de klant en Schloss Apotheek is de klant al in verzuim bij betaling.

§6 compensatie

De klant heeft geen recht op verrekening met vorderingen van Schloss Pharmacy, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist.

§ 7 herroepingsrecht

Het recht op herroeping van de klant komt voort uit de herroepingsinstructie hieronder. Het herroepingsrecht kan vervroegd vervallen voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Dit wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in het geval van een annulering in de terugbetaling van alle betalingen die wij ontvangen van klanten, kunnen we ook een andere vorm te gebruiken van betaling voor de terugbetaling dan wat de klant heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie.

§8 zelfbedieningsclausule

Als het Schloss Apotheekdie SchlossApotheek heeft het recht om zich te bevrijden van de verplichting om een ​​besteld artikel te leveren na voltooiing van een contract met de klant niet kan leveren op tijd, hoewel het Schloss Apotheek voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomstige aankoop contract met een leverancier of niet is gesloten. In dit geval is Schloss Apotheek verplicht om de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onbeschikbaarheid van het artikel en de klant onmiddellijk te vergoeden voor eventuele tegenprestaties.

§9 materiële en juridische gebreken

In geval van materiële defecten of gebreken van de geleverde producten zijn beschikbaar voor de klanten in dit alles onder de wettelijke rechten van bestaande bepalingen, maar met dien verstande dat kracht voor aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van de kosten als bedoeld in artikel 10 beperkingen en uitsluitingen.

Elk gegeven door de Schloss Apotheek verkoper garanties voor bepaalde producten of door fabrikanten van bepaalde verleende de fabrikant garanties producten zijn een aanvulling op de vorderingen op basis van materiaal gebreken of tekortkomingen in de betekenis van de zin 1. Details van de reikwijdte van de garanties die voortvloeien uit de garantievoorwaarden dat de voorwerpen te begeleiden indien nodig.

§10 aansprakelijkheid

De SchlossApotheek aansprakelijk voor de klant in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid voor grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade of vergoeding van de kosten.

In andere gevallen is de SchlossApotheek aansprakelijk – indien anders is bepaald in artikel 3 – alleen voor de schending van een contractuele verplichting, waarvan de vervulling, is een goede uitvoering van het contract en op wiens naleving kan de klant regelmatig (zogenaamde kardinale verplichtingen) vertrouwen, namelijk beperkt tot de vervanging van de voorspelbare en typische schade. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Schloss Pharmacy uitgesloten onder voorbehoud van het bepaalde in zin 3.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door experts. Ze zijn alleen voor informatiedoeleinden en kunnen in geen geval advies van de arts of Apotheekr vervangen. Wij adviseren in het geval van onduidelijk ongemak het zoeken van een arts of het advies van een Apotheekr.

De aansprakelijkheid van het Schloss Apotheekvoor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid en het kader van de Wet Productaansprakelijkheid blijft van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen onaangetast.

§12 Toepasselijk recht en jurisdictie

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving. Als de klant de bestelling als consument heeft geplaatst en zijn gewone verblijfplaats heeft in een ander land op het moment van de bestelling, blijft de toepassing van de dwingende wetgeving van dat land onaangetast door de rechtskeuze in zin 1.

     Als de klant een handelaar is en zijn zetel heeft op het moment van de bestelling in Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie Ottweiler. Daarnaast zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op lokale en internationale rechtsmacht.

Contracttaal is Duits.

§12 Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.